ექიმები
Baia Bigvava
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5302)