ექიმები
Dimitri Chinchaladze
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5304/5324)