ექიმები
Tamar Abzianidze
Angiologist
Clinical Department
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5304)