სააპლიკაციო ფორმა
პერსონალური ინფორმაცია:
*
*
დაბადების თარიღი *
*
*
*
*
*

სამუშაო გამოცდილება/სტაჟირება:
*
*
*
*

უმაღლესი განათლება:
*
*
*
*

დამატებითი კვალიფიკაცია:
*
*
*
დამადასტურებელი დოკუმენტი*

უცხო ენები:

კომპიუტერული უნარები:


გთხოვთ, ატვირთოთ პირადი ფოტო სურათი*
*
*