ექიმები
ნათია ქარაბაკი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5103)
nkarabaki@curatio.ge