ექიმები
ხათუნა ლეწვერიძე
რევმატოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5314)
kletsveridze@curatio.ge