მომსახურება
კლინიკური ლაბორატორიასს „კურაციოს“ კლინიკური ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე ანალიზატორებით: ELECSYS 2010, COBAS INTEGRA 400 PLUS, SYSMEX XS-1000i/XS-800i, SYSMEX XST-4000i, START 4, Urisys 1100, რომლებზეც სრულდება 130-ზე მეტი (138), სხვადასხვა დასახელების ლაბორატორიული ტესტი (იხ. ჩამონათვალი).

ლაბორატორიული კვლევის ჩატარების საჭიროებას და ტესტის ტიპს განსაზღვრავს ექიმი.

ლაბორატორიული ტესტების დიდი უმრავლესობა არ საჭიროებს წინასწარ მომზადებას; ზოგიერთი ტესტისთვის მასალის ჩაბარების წინ კი აუცილებელია გარკვეული პირობების დაცვა (იხ. ასეთი ტესტების ჩამონათვალი).

მასალის აღება და ჩაბარება ჩვენს ლაბორატორიაში სრულდება წესების სრული დაცვით, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს გართულებების განვითარებასა და შეცდომებს.

ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების მაღალი ხარისხის დამადასტურებელია ჩვენი რეგულარული მონაწილეობა (წელიწადში 2-ჯერ), გარე ხარისხის კონტროლის პროცესში ( INSTAND e.V. WHO Collaborating Centre for Quality Assurance and Stndardization in Laboratory Medicine), რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატებით.